Report

Accreditation

NO File name File date Download
1 107年18船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/12/25
2 107年18船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/12/25
3 107年18船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/12/25
4 107年18船-小麥原產證明 2018/12/25
5 107年17船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/12/10
6 107年17船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/12/10
7 107年17船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/12/10
8 107年17船-小麥原產證明 2018/12/10
9 107年16船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/11/23
10 107年16船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/11/23