Report

NO 檔案名稱 檔案日期 下載
1 109年04船-農委會-輸入植物檢疫證明 2020/05/04
2 109年04船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2020/05/04
3 109年04船-美國農業部-出口檢驗證明 2020/05/04
4 109年04船-小麥原產證明 2020/05/04
5 109年03船-農委會-輸入植物檢疫證明 2020/05/04
6 109年03船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2020/05/04
7 109年03船-美國農業部-出口檢驗證明 2020/05/04
8 109年03船-小麥原產證明 2020/05/04
9 109年02船-農委會-輸入植物檢疫證明 2020/04/06
10 109年02船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2020/04/06

EN