Report

麵粉產品認證

NO 檔案名稱 檔案日期 下載
1 107年17船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/12/10
2 107年17船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/12/10
3 107年17船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/12/10
4 107年17船-小麥原產證明 2018/12/10
5 107年16船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/11/23
6 107年16船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/11/23
7 107年16船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/11/23
8 107年16船-小麥原產證明 2018/11/23
9 107年15船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/11/05
10 107年15船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/11/05

EN