Report

麵粉產品認證

NO 檔案名稱 檔案日期 下載
1 107年14船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/10/22
2 107年14船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/10/22
3 107年14船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/10/22
4 107年14船-小麥原產證明 2018/10/22
5 107年13船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/09/27
6 107年13船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/09/27
7 107年13船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/09/27
8 107年13船-小麥原產證明 2018/09/27
9 107年12船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/09/27
10 107年12船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/09/27

EN